kremenКРЕМЕНЬ Василь Григорович (25.06.1947, с. Любитове Кролевецького району Сумської області) - український вчений, науковець, державний діяч, доктор філософських наук, професор, президент, НАПН України (1997 р.), академік Національної академії наук України (з 2000 р.), іноземний член Російської академії освіти, Російської академії соціальних наук. З травня 1998 по лютий 2000 рр. - Народний депутат України 3-го скликання, очолював підкомітет з фахової освіти Комітету з питань науки і освіти. 1999-2005 рр. обіймав посаду Міністра освіти і науки України.

Народився в селянській родині. Батько, Григорій Мусійович, і мати, Варвара Іванівна, попри всі життєві труднощі війни та повоєнного лихоліття, прагнули до освіти й ссвіченості. У 1965 році В. Кремень закінчив Чорноплатівську середню школу Конотопського району із золотою медаллю. Упродовж 1966-1971 рр. навчався у Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка на філософському факультеті. 1971-1979 рр. - аспірант, асистент, старший викладач, заступник декана філософського факультету Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка. 1976 р. - присуджено вчений ступінь кандидата філософських наук, а у 1991 р. - науковий ступінь доктора філософських наук. 1994 р. - присвоєно наукове звання професора. 1994-1998 рр. - керівник служби з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України, заступник глави - керівник управління внутрішньої політики Адміністрації Президента України.

1997 р. - обраний президентом Академії педагогічних наук України; отримав почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки України". З 1998 р. - член Президії НАН України; президент Товариства „Знання" України; лауреат Міжнародної премії ім. Г.С.Сковороди. З 2000 р. - академік Національної академії наук України; член Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України. З 2001 р. - іноземний член Російської академії освіти. 2002 р. - нагороджений орденом „За заслуги" III ступеня; призначений на посаду заступника голови Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки; призначений членом Президії ВАК України. 2004 р. - нагороджений орденом „За заслуги" II ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України, орденом Нестора-літописці. 2005 р. - удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки.

Розуміння В. Кременем мети і шляхів модернізації освітньої діяльності вибудовується на глибоких філософських підвалинах і теоретичному обґрунтуванні проблем. Саме з його ініціативи в країні відбувається активний процес переходу від авторитарної педагогіки до педагогіки толерантності, освітня система України наближається до освітніх систем розвинутих європейських країн, втілюється в життя інноваційна державна політика в галузях освіти і науки. Запроваджено вивчення англійської мови з другого класу. Українська мова як державна вивчається всіма учнями. Старша школа переходить до профільності.

Велику увагу приділяє В.Г. Кремень-філософ цілісному і політичному аналізу основних етапів української історії, за результатами яких вийшло кілька монографій. У книзі „Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду)" (у співавторстві) переосмислюється історичний досвід українського народу на шляху самоствердження себе в державі - нації, пропонується конструктивна дискусія про шляхи подальшого розвитку України як однієї з найбільших європейських держав. У монографії „Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації"", 1999 р. (у співавторстві) розглянуто проблему суспільної трансформації України за доби незалежності у контексті багатовікового історичного досвіду, виокремлено два стратегічних завдання - побудову правової соціальної держави та розвиток громадянського суспільства.

У 2005 р. у співавторстві з В.В.Ільїним вийшов підручник „Філософія: Мислителі. Ідеї. Концепції". У підручнику з філософії подано ґрунтовний і всебічний аналіз фундаментальних проблем світової філософської думки, зміст основних філософських ідей, теорій, поглядів, розкрито їх генезис у процесі духовної еволюції культури.

Василь Григорович Кремень - автор близько 370 наукових праць з проблем філософії, соціально-політичного розвитку суспільства та педагогіки. Головний редактор науково-теоретичного та інформаційного журналу, НАПН України "Педагогіка і психологія", голова редколегії науково-практичного журналу "Директор школи, ліцею, гімназії", член редколегій: теоретичного та науково-методичного часопису "Вища освіта України", науково-практичного журналу "Гуманітарні науки", соціально-гуманітарного наукового журналу "Людина і Політика", науково-педагогічного журналу "Рідна школа", наукового часопису "Філософія освіти".

Основні праці: Соціально-політична ситуація в Україні: поступ п'яти років: Монографія V В.Г. Кремень, Д.М. Безлюда, В.Д. Бондаренко та ін.; НАН України. Нац. ін-т стратег, дослідж. - К., 1996; Політична безпека України: концептуальні засади та система забезпечення: Монографія \ В.Кремень, І. Бінько, С. Головащенко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - ., 1998; Соціологія: підручник \ Авт. колектив: В.Андрущенко, В. Волович... В. Кремень та ін.; За заг. ред. В. Андрущенка, М. Горлача. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.; X., 1'^98; Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації: Навч. посіб. / В.Г. Кремень, В.М. Ткаченко. - К.: Видавн. центр „ДрУк", 1998; История философии: Учеб. для вьісшей шк. \ В.И.Волович, Н.И. Горлач... В.Г. Кремень; Под ред. Н.И.Горлача. - X.: Консум, 2002; Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Жаров... В.Г. Кремень та ін. - К.: Форум, 2002; Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку: Навч. посіб. для студ. вищих закл. освіти \ І.Ф. Курас, Ф.М. Рудич... В.Г.Кремень та ін.

Див. також: