Володимир Іларіонович Шинкарук - український філософ, засновник Київської світоглядно-антропологічної школи. Він - визнаний в Україні та поза її межами дослідник співвідношення онтологічного, логіко-гносеологічного та світоглядно-антропологічного змісту філософії. Учений зазначав, що світогляд є однією із суспільно вироблених форм відображення дійсності у свідомості людини.

Його відмінна риса полягає в тому, що це є відображення дійсності у її цілісності крізь призму суспільних відносин, життєвих інтересів. Світогляд - невід'ємний атрибут людської свідомості. У ньому безпосередньо виражена суспільна природа людини і творчий характер її свідомості.

Товариством «Знання» України, національною академією наук, Інститутом філософії Академії наук України імені Г.С. Сковороди запроваджено щорічні наукові Шинкаруківські читання, що проводяться в режимі науково-практичних конференцій, на яких обговорюються найважливіші проблеми суспільного, економічного, наукового життя країни.

В конференц-залі Товариства «Знання» України 21 квітня відбулися чергові 12-і Шинкаруківські читання.

Відкрив Міжнародну науково-практичну конференцію, темою якої на цей раз обрано «Проблеми людини в українських реаліях: надії та сподівання», академік НАН України, академік НАПН України , доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, президент НАПН України, президент Товариства «Знання» України Василь Григорович Кремень. Він виступив з доповіддю «Проблеми людини в освіті ХХ1 століття».

Вів захід – член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор, голова правління Товариства «Знання» України, президент університету сучасних знань, заслужений діяч науки і техніки України Василь Іванович Кушерець. Темою його виступу на конференції було питання «Про відповідальність особи як громадянина України: реалії та сподівання».

В роботі пленарного засідання взяли участь відомі учені з різних галузей знань, які у своїх виступах аналізували актуальні питання проблем людини в реальних умовах.

Питанню буття української людини в освіті як екзистенційної проблеми присвятив свій виступ кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії мені Г.С. Сковороди НАН України Євген Іванович Андрос, Про деліберативну демократію в Україні як цивілізаційний проект говорив у своєму виступі доктор філософських наук, заступник директора з наукової роботи цього ж інституту Анатолій Миколайович Єрмоленко. Проблемі статусу української людини в контексті голодомору і чорнобильської катастрофи присвятив свію доповідь доктор філософських наук, професор Національного університету біоресурсів і природокористування України Володимир Феодосійович Ятченко. Рівні можливості у світлі вчення Г. Сковороди про нерівну рівність проаналізував доктор філософських наук, професор, голова правління Одеської обласної організації Товариства «Знання» України Олександр Сергійович Кирилюк. Доктор економічних наук, професор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Антон Сергійович Філіпенко виступив з темою «Людина економічна в епоху постмодерну».

Науковці Інституту філософії розкрили такі важливі теми, як «Від модернізації до постмодернізації: зміна ціннісних орієнтацій» (Лях Віталій Васильович), «Межі людської трансценденції» (Загороднюк Валерій Петрович). Доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник інституту філософії Ольга Євгенівна Гомілко виступила на тему «Ідея університету: виклики сучасності».

На пленарному засіданні йшлося також про інструменти діяльності органів місцевого самоврядування у контексті забезпечення прав людини, активізацію національно-патріотичного виховання молоді, розвиток юридичної освіти в умовах суспільних ризиків, трансформацію навчальних видань для у студентів у період цифрових технологій, про український інформаційний простір та ін.

Майже 50 учених, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, інститутів і коледжів взяли участь в обговорені питань у двох секціях «Ціннісні орієнтації, світоглядні позиції та проблеми самореалізації людини у структурі сучасного філософського знання» і «Проблеми правосвідомості і самореалізації людини в контексті сучасних українських реалій». Серед інших виділялися кількісно і якісно викладачі, аспіранти, студенти Університету сучасних знань, які виступали з питаннями психології і права.

Організаторами конференції виступили Товариство «Знання» України, Національна академія наук України, Національна академія педагогічних наук України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут філософіїї ім. Г.С. Сковороди НАН України, Університет сучасних знань.

Хід конференції буде у відеозапису, буде видано збірник.

Прес-служба правління

Товариства «Знання» України,

Петро Швець

21.04.2017 р.