Як підвищити інвестиційну привабливість територій, підняти рівень життя мешкан­ців, зробити партнерство міських і сільських громад взаємовигідним? Ці питання стали предметом обговорення на засіданні наукової ради з економіко-правових проблем розвитку міст України відділення економіки НАН Ук­раїни, що відбулося в Інституті економіко-правових досліджень НАН України (Донецьк). На засіданні були присутні не тільки члени ради, а й представники Асоціації шахтарських міст Донбасу, керівники міст області, депутати міської ради.

 

Стратегія соціального й економічного розвитку міст у сучасних умовах є основою здійснюваної в Україні політики, спря­мованої на зростання добробуту й соціальної захищеності членів тери­торіальної громади міста. Особливо актуальною стає проблема партнер­ства міських і сільських територіальних громад з метою зростання рівня життя й створення опти­мальних умов і для сіль­ських жителів, і для горо­дян. Одним з найважли­віших шляхів підвищен­ня інвестиційної приваб­ливості міст і структурної перебудови економіки є створення територій і зон зі спеціальними еконо­мічними режимами. Дослідження науково-прикладних проблем роз­витку міст і сіл України стає особливо актуальним в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки й має першо­рядне значення для роз­робки наукових основ планування й керування соціально-економічним і матеріально-просторо­вим розвитком міст і сіл України.

«Рівень бюджетного забезпечення соціальних потреб жителів міста за­лежить і від загального економічного розвитку держави, і від ефективно­го використання бюджет­них коштів, — зазначив у своїй доповіді міський голова Донецька, голова Асоціації шахтарських міст Донбасу Олександр Лук'янченко. — Тому в сучасних умовах виникає необхідність створення стабільної системи стій­кого зростання економі­ки міста, що дає можли­вість формування бюджетних фондів соціаль­ного захисту й позабюд­жетних фондів соціальної допомоги населенню міс­та з використанням еко­номічних методів і сти­мулів».

«Особливе значення в рамках української кон­цепції організації влади в держані має реалізація ідеї місцевого самовряду­вання як найважливішо­го інструмента форму­вання громадянського суспільства, з одного бо­ку, і як владного інститу­ту, з другого, — переко­наний професор кафедри конституційного й між­народного права Донець­кого національного уні­верситету, член-кореспондент Національної академії правових наук України В'ячеслав Волков. — Для України, яка досить недавно ступила на шлях демократизації і взяла курс на інтеграцію з Європою, досить важ­ливим є вироблення власної концепції органі­зації та здійснення пуб­лічної влади, що повинна базуватися на прогресив­них формах демократич­ної державності й полі­тичних інститутів влади в містах України».
Директор Центру за­конодавчих ініціатив До­нецької обласної ради, кандидат економічних наук Роман Коваленко у своєму виступі запропонував модель комплек­сного розвитку місцевого самоврядування в облас­ті. Заступник директора з наукової роботи Інститу­ту економіко-правових досліджень МЛИ Украї­ни, доктор юридичних наук Володимир Устименко вважає за необхід­не для підвищення інвес­тиційної привабливості міст відновити створення зон зі спеціальними еко­номічними режимами — так званих територій прі­оритетного розвитку.

Члени наукової ради затвердили рекомендації зі стратегічних напрямків соціально-економічного розвитку міст України, запропоновані завідува­чем відділу економіко-правових проблем містознавства Інституту еко­номіко-правових дослід­жень НАН України, доктором економічних наук, професором Сергієм Богачовим. Планування стратегічного розвитку міст України дає змогу досягти нового якісного стану міста, що відпові­дає європейським стан­дартам з показників рів­ня і якості життя насе­лення міста.

Наукова рада реко­мендує вважати пріори­тети напрямками стратегії розвитку міст України подальший розвиток партнерства органів місцевого самоврядування й суб'єктів госпо­дарювання міста; розви­ток соціального партнер­ства на підприємствах міста; збільшення люд­ського капіталу; удоско- налення системи управління працею н місті та інші напрямки. Важли­вим є побудова іннова­ційної моделі розвитку економіки міста, тобто переорієнтація виробни­чого потенціалу й сфери послуг на створення кон­курентоспроможної про­дукції (послуг) шляхом модернізації наявних по­тужностей, нового будів­ництва й реконструкції господарського комплек­су міста.
Стратегічними пріори­тетами інноваційної ді­яльності міста повинні стати оздоровлення жи­телів міст і рівень медичного обслуговування; охорона навколишнього середовища; нові ресурсоощадні технології; роз­виток конкурентоспро­можної металургійної та машинобудівної галузей; технічне переозброєння й реконструкція міського господарства; впровад­ження перспективних технологій, які забезпе­чують взаємовигідне пар­тнерство міських і сіль­ських територіальних громад, що підвищують рівень життя населення й створюють оптимальні умови для життєдіяльності міських і сільських жителів; забезпечення га­рантій з боку держави й органів місцевого самоврядування діяльності всіх суб'єктів підприємницької діяльності.

Ефект від реалізації ці­єї стратегії полягає в ста­білізації демографічної ситуації в містах, у збіль­шенні людського капіта­лу, зростанні рівня бла­гополуччя городян, за­безпеченні стійкого зрос­тання економічного по­тенціалу міст і соціальної захищеності жителів міст України.

Валентин МАМУТОВ,
голова наукової ради,
директор Інституту економіко-правових
досліджень НАН України, академік НАН України.
Донецьк.