Зміст статті

Товариство "Знання" України - наймасовіша громадська науково-просвітницька організація нашої держави, заснована 16 січня 1948 р. як Товариство по розповсюдженню політичних і наукових знань УРСР. Першим головою правління Товариства став Президент АН УРСР, академік ПАЛЛАДІН О. В.

Протягом 1948 – 1949 рр. були створені обласні організації Товариства, а у 1958 р. – народні університети (культури, правових знань та ін.). У листопаді 1990 року ХІІ позачерговий з'їзд Товариства "Знання" УРСР конституювався в Установчий з'їзд Товариства "Знання" України. Першим президентом Товариства "Знання" України був обраний відомий український філософ, академік ШИНКАРУК В.І.

Маючи понад 60-річний досвід роботи, Товариство є своєрідним неформальним інститутом реалізації інтелектуального потенціалу нації з метою задоволення науково-просвітницьких та інформаційно-освітніх потреб громадян України. Товариство традиційно займається поширенням наукових знань, висвітленням досягнень культури, дбає про розробку та впровадження нових інформаційно-освітніх технологій, працює над створенням потужної інформаційної бази знань. На черзі створення корпоративної обчислювальної мережі на території України, яка забезпечить інтеграцію інтелектуального потенціалу членів Товариства з національним та світовим інформаційними ресурсами.

KremЗ 1999 р. Товариство "Знання" України очолює Президент - академік НАН України, президент Національної академії педагогічних наук України КРЕМЕНЬ В.Г. Віце-президентами Товариства є академік НАН України, ректор Національного університету імені Тараса Шевченка ГУБЕРСЬКИЙ Л.В. доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України КУШЕРЕЦЬ В.І. і академік НАН України, генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І.ВЕРНАДСЬКОГО – ОНИЩЕНКО О.С. Виконавчим органом Товариства є правління на чолі з головою правління – доктором філософських наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України КУШЕРЦЕМ В. І. Постійно діючим керівним органом правління є його президія, до якої входять президент, віце-президенти Товариства, голова правління Товариства, його заступники, учений секретар правління, відомі вчені, діячі культури, громадські діячі.

Товариство «Знання» України об'єднує на добровільних засадах десятки тисяч науковців, діячів культури, працівників освіти, охорони здоров'я, спеціалістів сфери виробництва. В усіх регіонах України діють обласні організації Товариства «Знання» України, республіканська організації АРК, Київська і Севастопольська міські організації Товариства, ради і правління яких очолюють знані вчені, діячі культури, громадські діячі. Організаційно поточну діяльність Товариства забезпечують сотні штатних працівників громадської організації.

При правлінні Товариства працюють госпрозрахункові науково-просвітницькі центри «Українознавство», «Відродження», «Технології охорони довкілля та медицини», «Інформаційні технології», «Інформаційно-видавничий центр», «Кадри», «Міжнародна політика», Kysherets«Центр перекладів та вивчення мов», «Виставки, ярмарки, презентації», «Знання» - круїз», «Київський планетарій» та інші. Багато років важливу науково-просвітницьку діяльність здійснює Український центр духовної культури Товариства «Знання» України.

Ефективними формами науково-просвітницької роботи є публічні лекції, цикли лекцій, постійно діючі і разові лекторії, курси підвищення кваліфікації. школи нових професій, науково-практичні конференції і семінари, народні університети, творчі звіти наукових колективів, дискусії, екскурсії тощо.

Товариство у 2002 році заснувало також Університет учасних знань (президент Університету – доктор філософських наук, професор КУШЕРЕЦЬ В.І., ректор – кандидат юридичних наук ВЕДЄРНІКОВ Ю.А.). Університет має 6 філій в регіонах України. Підготовка бакалаврів та спеціалістів дійснюється за спеціальностями: правознавство, фінанси і кредит, облік і аудит, філологія (англійська, німецька мова та література), психологія, менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності), екологія і охорона навколишнього середовища та збалансування природокористування. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. Випускники одержують диплом державного зразка.

Правління Товариства «Знання» України заснувало свій Портал в Інтернеті, що охоплює сферу знань із різних сфер науки, культури, охорони здоров'я, державного будівництва, діяльності самого Товариства. Подібні сайти мають різні організації і підрозділи Товариства, наприклад, Університет сучасних знань, видавництва, планетарії, науково-просвітницькі центри.


Основні напрямки роботи Товариства "Знання" України:

1. Соціально-політичний напрям, зокрема:
- інформаційне забезпечення курсу економічних реформ та політичних перетворень;
- утвердження ідеології державотворення та пошук шляхів національної консолідації українського суспільства;
- роз'яснення державної регіональної політики та розвиток місцевого самоврядування;
- виховання національної та етнічної толерантності, принципів соціального порозуміння;

2. Економіко-правовий напрям, зокрема:
- поширення економічних знань;
- правова освіта та надання правових послуг громадянам України;
- поширення науково-технічних знань;

3. Організація додаткової безперервної освіти дорослих, зокрема:
- поширення фундаментальних природничо-наукових знань;
- виховання екологічної культури громадян;
- інформатизація суспільства, поширення комп'ютерної грамотності;
- підвищення професійного рівня спеціалістів, підготовка кадрів нових, сучасних професій.

4. Напрям науко-просвітницької роботи через створення і діяльність видавництв, періодичних друкованих видань, сайтів, порталів в Інтернеті.
Так, Товариством засновані видавництва «Знання України», «Знання», журнали «Трибуна», «Наука і суспільство», «Наше небо», щорічник «Наука і культура» та інші.

5. Міжнародна діяльність Товариства, зокрема:
- співпраця з науково-просвітницькими організаціями РФ, Білорусі, Казахстану, Грузії, інших країн СНД і європейських країн;
- міжнародний туризм, в тому числі освітній;
- науково-просвітницька і інформаційно-освітня діяльність, що поширюється і на населення зарубіжних країн, насамперед тих, де живуть етнічні українці, діють українські громади.

Найвищим керівним органом Товариства «Знання» України є його з'їзд. Останній, 5 з'їзд Товариства «Знання» України відбувся в 2008 році.

Учений секретар правління Товариства «Знання» України,
заслужений журналіст України В.Ф.ВАСИЛАШКО.
Серпень 2011 року.